Cookies

At our website www.foundation.bg, we use cookies that allow us to improve the site and provide you with the most useful and personalized information.

"Cookies" are text files containing information that allows the identification of returning users as well as gives them more efficient ways of using the site. Cookies are stored locally on the device you use to access our website www.foundation.bg and do not cause any harm to your system.

Under the current legislation, we may only store cookies on your device if they are required for the proper and trouble-free operation of the site. For all other types of cookies, we need your consent.

Types of cookies we use:

Required cookies

These cookies are required for the correct operation of the website. Such are also the cookies for including caching.

Functional cookies

These cookies enable you to use the full functionality of our site, watch the videos stored in it and remember the preferred language to load the information on our site.

Statistical cookies

Thanks to these cookies, we monitor the rate of visiting our site and we can analyze how easy our users work with it (Google Analytics cookies). These cookies are set in such a way that they do not give us any information about your personal data. The maximum period we keep analytical data in Google Analytics is 26 months.

Cookies for precise targeting

These cookies contain information about how you use our site and can be triggered by our advertising partners. Thanks to them, we can show you only information that is relevant to you. These are dynamic cookies on Facebook, Google, Advise, etc.

How to delete cookies

It is important to know that you can choose whether to accept the cookies or not. If you want to know when your computer stores cookies, you can set up your browser so that it notifies you about it. This allows you to accept or reject a cookie. Your computer may be also set to reject all cookies. If you want to know how to do this, please visit www.aboutcookies.org. Here is another tool for managing cookies: http://www.youronlinechoices.com/

You can easily accept or reject cookies on this site by clicking one of the following links: Enable Cookies / Disable Cookies.

Please note that changes to your browser that disable cookies functionality will prevent some features of our site from functioning properly.

Changes to our cookies policy

Any future changes to our Cookies Policy will be posted on this page. All changes shall take effect immediately.

Общи условия за ползване на услугите на онлайн магазин www.foundation.bg Внимателно прочетете тези условия преди да използвате уебсайта. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между Фондация Свети Свети Константин и Елена – от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.foundation.bg и поддомейните му (наричани за краткост Уебсайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от Фондация Свети Свети Константин и Елена (наричани за краткост Услуги). Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.foundation.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Фондация Свети Свети Константин и Елена е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза, със седалище: гр. Варна.

 1. Условия за използване на уебсайт www.foundation.bg Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и уебсайтът се предоставят „във вида, в който са“, както и че Фондация Свети Свети Константин и Елена не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на уебсайта. В случай, че използването на този уебсайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

За да използва уебсайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Фондация Свети Свети Константин и Елена само предоставя информацията на уебсайта и не отговаря за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на уебсайта вследствие на експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

 1. Задължения на потребителя при регистриране Предвид ползването на уебсайта, Потребителят се съгласява: a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); б) да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност. В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Фондация Свети Свети Константин и Елена има право да закрие и/или изтрие информацията за регистрирания от него профил и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, Фондация Свети Свети Константин и Елена уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика, и че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.
 2. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика Личните данни на потребителите се събират и обработват само и единствено за целите на този уебсайт. Обемът на събираната информация е минимално възможният с оглед на целите, за които личните данни се използват. С въвеждане на личните данни от страна на потребителите в процеса на регистрация и извършване на покупка същите дават съгласието си тези данни да бъдат обработвани, съхранявани и предоставяни на трети лица във връзка с целите на уебсайта – доставчици на онлайн разплащания, куриери и др. подизпълнители, както и за предоставянето им на трети лица – партньори на Фондация Свети Свети Константин и Елена, във връзка с благотворителни кампании и дейности, свързани с основния предмет на дейност на организацията в обществена полза. Потребителите се съгласяват при въвеждане на адреса на електронната си поща да получават съобщения във връзка с посочените по-горе кампании и дейности, което се третира като „директен маркетинг”. Всеки потребител има право по всяко време да: поиска заличаване на личните му данни, възрази пред администратора срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това, да възрази срещу използването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да получи уведомление преди първо използване на личните му данни за целите на директния маркетинг. Искането за заличаване или възражението се извършва в писмена форма или по електронна поща. Когато се прави от пълномощник, към него се представя и нотариално заверено изрично пълномощно. В случаите, когато искането се изпраща по електронна поща Фондация Свети Свети Константин и Елена извършва проверка за отказа на дадения от потребителя телефонен номер за контакт с оглед потвърждаване автентичността на автора на изявлението.

 3. Достъп, потребителско име и парола, сигурност Потребителят регистрира профил с имейл и парола за достъп до всички услуги на www. foundation.bg Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на своя имейл и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, които се извършват чрез регистрирания от него профил. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно Фондация Свети Свети Константин и Елена за всяко неоторизирано използване на неговия профил и или за всяко друго нарушаване на сигурността. В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, Фондация Свети Свети Константин и Елена автоматично ще изпрати имейл съобщение, съдържащо линк за промяна на паролата. Фондация Свети Свети Константин и Елена не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

  1. Поведение на потребителите

Потребителите декларират, че няма да възпроизвеждат по какъвто и да било начин (печатен, електронен и др.) намиращите се в него материали, разпространяват, излъчват, обработват или общо да не използват тези материали, освен по начините, допустими от законите или условията на уебсайта. Потребителите се задължават да не премахват наличните указания за авторско право, търговските марки и др., отнасящи се до защита на интелектуалната собственост, поставени от издателите на уебсайта върху произведенията. Използвайки уебсайта, Потребителят може да срещне съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства Фондация Свети Свети Константин и Елена няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез уебсайта.

Потребителят се съгласява да НЕ използва www.foundation.bg, за да: а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини; б) създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън уебсайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън уебсайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено. в) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин; г) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на Фондация Свети Свети Константин и Елена, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек; д) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на съдържание, предавано чрез уебсайта; е) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване); ж) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост (“Права”) на която и да е страна; з) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, „верижни писма“, пренасочени с alias поддомейни, „пирамидални схеми“ или други форми за привличане на клиенти; и) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване; й) да нарушава нормалната работа на другите ползватели на уебсайта, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участват в обмен в реално време; к) да пречи за предоставяне на услугите на уебсайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с уебсайта; л) да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони; м) да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител; н) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

Фондация Свети Свети Константин и Елена си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до уебсайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка 5 изисквания. Фондация Свети Свети Константин и Елена си запазва правото да редактира и премахва информация, предоставенa от потребителя в нарушение на изброените по-горе в точка 5 изисквания.

 1. Авторски права и ограничения свързани с тях Фондация Свети Свети Константин и Елена дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в уебсайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на ...................................... или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на уебсайта. Не се разрешава материалите на този уебсайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет уебсайт материали в други сайтове е забранена.

 2. Представяни стоки и услуги на уебсайт www.foundation.bg В страницата на всяка стока, представена в уебсайта, са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Фондация Свети Свети Константин и Елена не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, некасаещи основните ѝ характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Всички посочени на уебсайта цени са в лева без ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата ѝ са посочени цените за всяка от модификациите. Фондация Свети Свети Константин и Елена има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като Фондация Свети Свети Константин и Елена не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в уебсайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

 3. Закупуване на стока и/или услуга, представена в www.foundation.bg След регистрацията си на уебсайта, Потребителят има право да поръчва стоки и услуги представяни от Фондация Свети Свети Константин и Елена. При правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им и начина за тяхното заплащане. По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги. При направа на поръчка на уебсайта потребителят влиза в договорни отношения с Фондация Свети Свети Константин и Елена, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия. Поръчката се смята за направена при нейното потвърждаване, следвайки инструкциите в уебсайта. Фондация Свети Свети Константин и Елена има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Фондация Свети Свети Константин и Елена има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива. Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл. 66, ал. 2 от ЗЗП.

 4. Доставка на закупени стоки

Магазинът изпълнява поръчки на регистрирани потребители. Поръчки заявени след 14.00 часа се обработват на следващия работен ден. Доставките се изпълняват от куриерска фирма ИнТайм. Цената за доставка е според стандартните тарифи за куриерски услуги на фирма ИнТайм. Доставките се изпълняват в срок до 3 работни дни от куриер на фирма ИнТайм всеки ден, без неделя. Фондация Свети Свети Константин и Елена си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя. Фондация Свети Свети Константин и Елена си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина на доставка.

 1. Плащане на закупени стоки и услуги При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Фондация Свети Свети Константин и Елена или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в 14-дневен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Фондация Свети Свети Константин и Елена се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги в посочения по-горе 14-дневен срок, Фондация Свети Свети Константин и Елена автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги. При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на Фондация Свети Свети Константин и Елена. Поръчаните стоки и услуги се доставят едва след като депозитът бъде потвърден. В случай, че в 14-дневен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Фондация Свети Свети Константин и Елена се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги в посочения по-горе 14-дневен срок, Фондация Свети Свети Константин и Елена автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги. При стоки, чиято поръчка изисква направата на гаранционен депозит, поръчката се привежда в изпълнение едва след като Потребителят е направил депозит в размер, посочен при направата на поръчката. С направата на този депозит Потребителят декларира, че желае избраната от него стока и ще депозира разликата между пълната ѝ стойност и направения депозит при получаването ѝ. В случай, че Потребителят откаже да приеме стоката или се възползва от правото си да я откаже в 14-дневен срок след като я е приел, Фондация Свети Свети Константин и Елена се задължава да възстанови изцяло депозираната сума на Потребителя.

 2. Отказ от закупена стока Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14-дневен срок от получаване на поръчката, в случай, че дадената стока е във вида, в който е била доставена. При констатация на дефектна стока до 24 ч. от получаването ѝ, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Фондация Свети Свети Константин и Елена се ангажира тя да бъде подменена с нова, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл. 55 от ЗЗП, считано от датата, на която Потребителят сте упражнил правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Фондация Свети Свети Константин и Елена При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в уебсайта, Фондация Свети Свети Константин и Елена възстановява депозираната за стоката сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

 3. Други Фондация Свети Свети Константин и Елена има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване. Фондация Свети Свети Константин и Елена си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че www.foundation.bg е свързан с тази мрежа, Фондация Свети Свети Константин и Елена не гарантира, че потокът информация към и от www.foundation.bg няма да бъде следен и записван от трети страни.

Фондация Свети Свети Константин и Елена управлява този уебсайт от офиса си в гр. Варна, България. Фондация Свети Свети Константин и Елена не декларира, че материалите или услугите в този уебсайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава. Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Фондация Свети Свети Константин и Елена не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Препратка към последния вариант на условията може да се види по всяко време във футъра на www.foundation.bg. При използване услугите на Фондация Свети Свети Константин и Елена потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА WWW.FOUNDATION.BG С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА УЕБСАЙТ WWW.FOUNDATION.BG (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Координатите на Фондация Свети Свети Константин и Елена са следните:

Адрес: България, гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена – 9006, административна сграда. E-mail: foundation@stconstantine.bg Последна актуализация на 09.10.2019 г.